HomeNieuwsBijdrage SGP fractie Begroting 2016

Bijdrage SGP fractie Begroting 2016

Publicatiedatum: 11 nov. 2015

Fractie SGP Werkendam                  

Voorzitter,

In een tijd waarin de wereld op drift lijkt, er een grote vluchtelingenstroom op gang is waar geen einde aan lijkt te komen, op een paar uur vliegen van Nederland het ene volk het andere uitmoordt, de ene natuurramp de andere opvolgt met de nodige slachtoffers, spreken wij vanavond over de begroting 2016, inclusief de Meerjarenraming en 2e Tussenrapportage van –nu nog- de gemeente Werkendam. Je zou er bijna moedeloos van worden, ware het niet dat de bijbel ons voorhoudt dat de Heere regeert. Wat een puinhoop de mensen er ook van maken, het loopt Hém niet uit de hand. Gebed is nodig voor deze wereld die in nood verkeert, maar de bijbel houdt ons ook voor dat we ook moeten werken. Ora et Labora: Bidt en werk. In dat perspectief is het ook zinvol om op onze kleine Werkendamse schaal te spreken over de zaken die onze gemeente aan gaan, op financieel gebied, maar ook andere beleidsterreinen.  

In deze eerste termijn presenteert de SGP fractie de haar aangelegen punten.

Voorzitter, hoewel de gevolgen van de financiële crisis nog merkbaar zijn in onze begroting vinden wij het jammer dat de fractie van de CU  stelt dat de gemeente Werkendam op het randje van een financiële chaos is beland. Hier is geen enkele sprake van en het is ook  jammer dat het beeld wordt opgeroepen dat Werkendam alleen maar aan sport denkt wat ten koste zou gaan van het sociale domein. Zo mogen wij best trots zijn op de zorg voor de zwakkeren in de samenleving zoals die in onze gemeente is georganiseerd bij de WMO aanpak, preventie in de jeugdhulp en wat dies meer zij.
Betekent dat dat we zelfvoldaan achterover kunnen leunen? Neen, dat zeker niet, de wereld om ons heen verandert steeds en we moeten alert zijn dat er geen mensen tussen wal en schip gaan vallen. Maar laten we eens stoppen met de zaken zo polariserend en scherp tegenover elkaar te zetten maar  onderzoeken hoe we gezamenlijk zaken, die beter of anders georganiseerd   kunnen worden, te realiseren.
De gepresenteerde begroting met overige stukken is overzichtelijk en inzichtelijk, zoals we al een aantal jaren gewend zijn. Toch wil de SGP fractie hier een enkele aantekening bij maken.

In het Investeringsplan is aangegeven dat in 2017 het plangebied Brede school Sleeuwijk woonrijp gemaakt wordt voor een bedrag van ruim € 500.000.  Er wordt aangegeven dat de dekking van deze kosten zal plaats vinden vanuit de opbrengsten van herontwikkeling van de vrijkomende locaties. Aangezien er nog geen grondexploitatie van dit gebied is vastgesteld, is er totaal nog geen inzicht in te behalen winst. De aangegeven dekking is dan ook nog prematuur en/of wellicht niet haalbaar. Kunt u toezeggen dat deze investering ten allen tijde eerst een bespreek- en besluitstuk wordt in de raad? Dus een B- i.p.v. een A-investering?

Ook het opnemen van de invoering van de vennootschapsbelasting in de risicoparagraaf als PM post vinden wij onwenselijk. Waarom niet de kosten opnemen in de begroting, bijvoorbeeld de kosten van in te zetten f.t.e., die nu al nauwkeurig te berekenen zijn en een overig bedrag op te nemen in de risicoparagraaf?   

Daarnaast vinden we het onjuist dat er op een oneigenlijke wijze wordt geschoven met posten, zoals het voornemen in het Investeringsplan om het onderhoud aan de Bandijk te betalen uit de reserve “Noordwaard”. Het bedrag in deze reserve is voorzien voor het onderhoud aan nieuwe wegen, fietspaden, kunstwerken etc. in de ontpolderde Noordwaard. De SGP is er een voorstander van dat investeringen vanuit de juiste voorzieningen en reserveringen betaald wordt. Inmiddels heeft het college in een memo aangegeven de investering voor de Bandijk uit het juiste “potje” te betalen. Maakt deze memo inmiddels integraal deel uit van de vast te stellen begroting? Waarom heeft het college in eerste instantie gekozen voor dekking vanuit de reserve Noordwaard terwijl deze hier niet voor bedoeld is?

De inkomsten uit bouwleges zijn de laatste jaren fors gedaald. Telkens bleken de geraamde inkomsten bij lange na niet in de buurt te komen van de werkelijke inkomsten. De SGP is blij dat er nu gekozen wordt voor meer reële uitgangspunten. Wel bevreemd het ons als SGP dat de kostendekkendheid nu daalt naar 65%. De kosten voor dit onderdeel zijn circa € 300.000! te hoog. Waarom wordt niet gekozen voor een meer flexibele invulling van personeel bij onderdelen waar inkomsten sterk kunnen fluctueren? Bent u voornemens hierop het komende jaar te gaan sturen? 

In de commissievergadering van oktober jl. hebben wij als SGP aangegeven onze sterke bedenkingen te hebben of het afsluiten van de Hooftlanden voor voldoende verkeersveiligheid ter plaatse van de scholen aan de Sportlaan zorgt. De SGP is van mening dat de Sportlaan “vraagt” om een verkeersveilige weginrichting. Dit zou kunnen door de Sportlaan als “school-erf” of “school-zone” in te richten. Deze herinrichting kan heel goed gecombineerd worden met waterbergende maatregelen voor de Wielstraat, Wierinxwal en omgeving. In de genoemde commissie hebben wij ons globale plan getoond en toegelicht. De herinrichting van de Sportlaan staat nog niet in het investeringsplan 2015-2019. Is het college bereidt deze investering naar voren te halen en een verkeersveilige weginrichting met eventuele waterbergende maatregelen mee te nemen?

Dat brengt ons bij de bezuinigingsvoorstellen.

In grote lijnen kan de SGP fractie zich hierin vinden maar bij enkele onderwerpen willen we de vinger leggen.

Wij vinden de aanleg van een regionale hockey- en atletiek accommodatie bij uitstek een onderwerp voor de drie Altena gemeenten en niet van Werkendam en Woudrichem samen, wij hebben dit standpunt vorig jaar ook al naar voren gebracht. Dat betekent voor ons dat er geen sprake kan zijn van aanleg van een dergelijke accommodatie als Aalburg tenslotte afhaakt. Graag vernemen wij de visie van het college op dit punt.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de zwembaden Werkina en Bijtelskil de komende vier jaren opengehouden worden , maar dat in deze periode een toekomstvisie wordt opgesteld voor de jaren daarna. Als coalitiepartner staan we daar vierkant achter, maar gelet op het raadsbesluit om te gaan werken aan een fusie van de 3 Altena gemeenten per 1.1.2019 is de ontwikkeling van die visie wat ons betreft urgent geworden. Wij vragen het college dan ook om  uiterlijk 1 september 2016 deze visie aan de Raad te presenteren zodat eventuele financiële consequenties meegenomen kunnen worden in de begroting 2017 en Meerjarenraming. Dat er op voorhand een taakstellende bezuiniging wordt opgelegd van 250.000 euro lijkt logisch gelet op het hoge bedrag van 600.000 euro wat nu nog jaarlijks naar de zwembaden wegvloeit.

Om dan maar meteen duidelijk te zijn of de SGP voorstander is van het op initiatief van de heer Den Haan opnieuw gaan voeren van de discussie met betrekking tot groot onderhoud/renovatie van de Crosser en dat te betrekken bij een visie op de zwembaden: In geen geval. Er ligt een raadsbesluit en het groot onderhoud van de Crosser is al te lang uitgesteld. Daarnaast zitten wij niet te wachten op een soort sportpaleis van een sporthal en een overdekt zwembad waarvan er een grote kans is dat de exploitatiekosten daarvan de pan straks uit rijzen. Wij vinden die ontwikkeling sowieso onverantwoord,  een gemeente Altena met een verliesgevend nieuw overdekt zwembad in Andel en twee andere overdekte baden binnen een straal van 10 kilometer in Hank en Gorinchem. De beide openluchtbaden voorzien in een grote behoefte en laat dat de basis zijn voor een visie. Dat is al ingewikkeld genoeg!

De voorgestelde herijking van het subsidieprogramma kan ook op de instemming van de SGP rekenen! Wij hebben al eerder gepleit voor prestatieindicatoren en de vanzelfsprekendheid van subsidie in te dammen. Dat past ook niet in deze tijd waarin de zelfredzaamheid op alle terreinen wordt bevorderd. Maar ook het nut en noodzaak van subsidie moet daarbij worden betrokken. Zonder nu een voorschot op die herijking te willen doen maar niemand zal toch ontkennen dat er spanning zit tussen bijvoorbeeld een subsidie voor een tennisvereniging waarvan de bezoekers zich in grote Duitse auto’s voortbewegen en een muziekvereniging die alle eindjes aan elkaar moet knopen om instrumenten voor de jeugdleden te verzamelen.

Wij zien de herijking van het subsidieprogramma dan ook met verwachting tegemoet.

Voorzitter, ook nog een enkel woord, hoe kan het ook anders, over de voorgenomen fusie van de drie Altenagemeenten. Onze bijdrage op de infopagina hebben we gebruikt om een verantwoording af te leggen over onze lijn in dit debat en onze opstelling voor de toekomst. Wij hebben daarbij een foto geplaatst met een ANWB bord met de afslag Gemeente Altena en de vraag “verkeerde afslag?” daarmee de metafoor gebruikend van het rijden op een autosnelweg. Om dat beeld nog maar even door te trekken: Het is buitengewoon onverstandig om als bestuurder op die snelweg  te stoppen of achterom te kijken want dan krijg je ongelukken. Wij willen dat als fractie van de SGP op dit dossier ook niet doen. De afslag is genomen en samen met de andere fracties willen wij deze rit tot een goed einde brengen. Wij zullen ons daartoe actief en loyaal inzetten om zo het goede voor de inwoners van Werkendam te zoeken.
Over een half jaar moet de toekomstvisie gereed zijn die voor onze fractie erg belangrijk wordt om eigen punten in te brengen. Wij pleiten voor een externe onafhankelijke procesbegeleider met aantoonbare samenbindende kwaliteiten die nog niet eerder bij deze fusieplannen betrokken is geweest. Wij vragen het college om zich hiervoor via de stuurgroep sterk te maken.

Duurzaamheid, het zuinig omgaan met de schepping, is een ander aangelegen punt van de SGP. Wij zijn tevreden met de inspanningen van het college, bijvoorbeeld bij het bevorderen de afvalscheiding. Gefeliciteerd met het mooie resultaat als 4e gemeente van West Brabant! Dat biedt kansen om ons nog verder te verbeteren en 1e te worden. Mooi ook dat de beide elektrische auto’s van bode en BOA intussen operationeel zijn geworden. Wij spreken hier de verwachting uit dat het college in het nieuwe klimaatplan 2017-2020 doorgaat op de ingeslagen weg!

De Christen Unie vraagt aandacht voor het investeren in relaties in verband met de toename van echtscheidingen en pleit voor het ontwikkelen van een visie voor prenatale  voorlichting aan a.s. ouders. De SGP fractie vindt het initiatief van de CU positief maar tegelijk ook erg beperkt. Wij vragen ons echt af of dit het werkelijke probleem is in een samenleving waarvan een substantieel deel overspel in een (huwelijkse) relatie tot de gewoonste zaak van de wereld beschouwt en er geen enkele moeite mee heeft dat dit nog wordt gepropageerd ook.

Het Het door het CDA zo begeerde cameratoezicht bij de Tol komt er eindelijk. Eén van onze bezwaren tegen het voorstel was dat er geen doelstelling is opgenomen waardoor het straks moeilijk, zo niet onmogelijk is om een deugdelijke evaluatie te houden. Het CDA heeft deze handschoen wel heel erg strikt opgepakt want op de info pagina staat dat het CDA onder andere heeft bereikt: Ik citeer: “Binnenkort met cameratoezicht, geen vernielingen en inbraken meer op de Tol.” Dat geeft verwachting voor de toekomst! Als dat geen ambitie is…… Alle gekheid op een stokje voorzitter, cameratoezicht kan in het hele pallet van veiligheidsmaatregelen een goed instrument zijn maar laten we daar in de toekomst ook zorgvuldig mee omgaan.

Voorzitter, de tijd voor onze bijdrage is beperkt.

Wij noemen nog kort enkele punten:

-Wij zijn voorstander om bij herziening van het inkoopbeleid de prikkel van “social return” in te bouwen zodat we op die manier een actieve bijdrage kunnen leveren aan het verschaffen van werk aan mensen met een grote afstand op werk;
-De SGP fractie vraagt aan het college om geen nieuwe wensen in te dienen bij vervoerder Arriva maar sterk in te zetten op een deugdelijke ontsluiting door OV van de Werkense polder, mede gelet op de uitbreidingen en daarmee het reizigerspotentieel.
-De SGP fractie is blij met de voorgenomen reconstructie van het grote plein aan de Richter wat het schoolverkeer naar onder andere het Baken ten goede zal komen

Tenslotte voorzitter, we zijn in onze eerste termijn begonnen met het benoemen van ontzaglijke  problemen op het wereldtoneel welke als het goed is ons niet onberoerd laten. Bij de opvang van de grote stroom asielzoekers kunnen en mogen we niet wegkijken. Dat betekent echter niet dat alles maar moet kunnen maar het betekent wel op een verantwoorde wijze kijken naar eventuele mogelijkheden voor opvang, waarbij bewonerspopulatie, ligging, ontsluiting, voorzieningen en grootte van een eventueel te vestigen AZC belangrijke bakens zijn.

Zo hebben er veel zaken de revue gepasseerd, zoals dat ook bij andere fracties het geval is of zal zijn. We hopen op een constructief debat.

Ondertussen wensen we u samen met het college, ambtenaren en collega fracties van harte Gods zegen toe.

De fractie van de SGP Werkendam